CloneSet555


Previous CloneSetNext CloneSetBack to Main Report
Clone
Mass
Clones in
CloneSet
Parameter
Count
Clone
Similarity
Syntax Category
[Sequence Length]
4210.994PropertyNameAndValue
Clone AbstractionParameter Bindings
Clone Instance
(Click to see clone)
Line CountSource Line
Source File
1412532
Closure/closure/goog/i18n/datetimesymbolsext.js
2412536
Closure/closure/goog/i18n/datetimesymbolsext.js
Clone Instance
1
Line Count
4
Source Line
12532
Source File
Closure/closure/goog/i18n/datetimesymbolsext.js

 MONTHS: ['Oṣù Ṣẹ́rẹ́', 'Oṣù Èrèlè', 'Oṣù Ẹrẹ̀nà',
   'Oṣù Ìgbé', 'Oṣù Ẹ̀bibi', 'Oṣù Òkúdu', 'Oṣù Agẹmọ',
   'Oṣù Ògún', 'Oṣù Owewe', 'Oṣù Ọ̀wàrà', 'Oṣù Bélú',
   'Oṣù Ọ̀pẹ̀']


Clone Instance
2
Line Count
4
Source Line
12536
Source File
Closure/closure/goog/i18n/datetimesymbolsext.js

 STANDALONEMONTHS: ['Oṣù Ṣẹ́rẹ́', 'Oṣù Èrèlè',
   'Oṣù Ẹrẹ̀nà', 'Oṣù Ìgbé', 'Oṣù Ẹ̀bibi',
   'Oṣù Òkúdu', 'Oṣù Agẹmọ', 'Oṣù Ògún', 'Oṣù Owewe',
   'Oṣù Ọ̀wàrà', 'Oṣù Bélú', 'Oṣù Ọ̀pẹ̀']


Clone AbstractionParameter Count: 1Parameter Bindings

 [[#variable2112fb60]]: ['Oṣù Ṣẹ́rẹ́','Oṣù Èrèlè','Oṣù Ẹrẹ̀nà','Oṣù Ìgbé','Oṣù Ẹ̀bibi','Oṣù Òkúdu','Oṣù Agẹmọ','Oṣù Ògún','Oṣù Owewe','Oṣù Ọ̀wàrà','Oṣù Bélú','Oṣù Ọ̀pẹ̀']
 

CloneAbstraction
Parameter Bindings
Parameter
Index
Clone
Instance
Parameter
Name
Value
11[[#2112fb60]]
STANDALONEMONTHS 
12[[#2112fb60]]
MONTHS